Besim Üstünel inşaatı ile ilgili teknik dökümanlar

Adalar Belediyesinin İhalesiz iş verme fiyaskosu,Besim Üstünel inşaatı ile ilgili teknik dökümanlar

İle paylaş:


Besim Üstünel inşaatı ile ilgili teknik dökümanlar

Besim Üstünel inşaatı ile ilgili teknik dökümanlar

1-Temel inşaatı tamamlanarak inşaat zemin kat (su basmanı) seviyesine geldiğinde beton dökülmeden önce ilgili belediyeye yazılı olarak müracaat edilerek inşaat devam (temel üstü) ruhsatının alınması gereklidir. Zemin kat betonu ve diğer işler ancak bu izinden sonra gerçekleştirilebilir.

2-Zemin betonu atıldıktan sonra, en geç 10 gün içerisinde, yapının doğru konumlandırılıp konumlandırılmadığı ve ruhsata uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden kontrol ettirilerek, inşaata devam izni alınmalıdır. İlgili belediyenin söz konusu süre içerisinde bu işlemi gerçekleştirmemesi halinde ruhsata uygun olmak şartıyla inşaata devam edilebilir.

3- 23.06.2007 TARİHLİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ MADDE 14.01

14.01.1.Yapı Yerinde Bulundurulması Gerekli Tabela Ve Belgeler

Ruhsat ve eki projelerin yapı yerinde bulundurulması ve inşaat müddetince yapı üzerinde herkesçe rahat görülebilecek bir yere, en az (0,5/0,75)m. boyutlarında bir tabela asılması zorunludur.

Asılacak tabela üzerinde mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik-tesisat, ısı yalıtım proje müelliflerinin ismi, yapı denetim şirketinin (fenni mesullerinin), müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsatı numarası ve tarihini içeren bilgiler bulunmalıdır.

Mahallinde ruhsat ve eki projeleri ve bilgi tabelasını bulundurmayan yapılar tespit tutanağı düzenlenerek yapı sahibine veya binada bulunanlara tebligat yapılır ve tebligat belgesi binanın görünür bir cephesine asılır. İlgililerine ulaşılamaz ise bir nüshası da muhtara bırakılır.

Ruhsat tabelası 3 gün içinde asılmadığı takdirde yapı sahibine, ilgili belediye encümen kararı ile 1000 YTL para cezası verilir. Verilecek olan bu para cezası yıllık TÜFE oranına bağlı olarak güncellenir.

4- yapı Denetim Firması için ;Yapılan Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi halinde 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmemesi, 2) 3 üncü maddenin son fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı hareket edilmesi, 3) Teknik müşavirlik kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması, Hallerinde, cezayı gerektiren fiil ve halin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden veya son idari para cezasının tebliğinden itibaren üç ay içinde bir yıl süre ile yeni bir proje ve yapı denetim işi almaktan men cezası verilir.

5-DENETİM

  1. İlgili İdarelerin Denetimi

  2. İlgili idareler ruhsat verilen yapıların denetimlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu amaçla belirli dönemlerde yapının kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu kontroller, inşaata başlama ve inşaatın bitimine dair sürelerin aşılarak yapıların ruhsatsız konuma düşmemesi için de gereklidir. İdare, ruhsat düzenlediği yapıları, süre, mevzuata ve projelere uygunluk, Kanun ve Yönetmelikte belirlenen çalışma yöntemine uygunluk, yapı defterlerinin tutulup tutulmadığı ve yapının durumuna dair incelemeler kapsamında yapmalıdır.

  3. Yapının fenni mesullerinin ve diğer teknik görevlileri ile yapı sahibi ve müteahhidin sorumlulukları, ilgili idarenin kontrol sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

  4. Fenni Mesuliyet

  5. 3194 Sayılı İmar Kanununun 38. maddesi yapıların mimari statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyetlerin, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ve görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamlarınca deruhte edileceğini hüküm altına almıştır. Buna göre mimari projelerin mimarlar, peyzaj projelerinin peyzaj mimarları, statik projelerin inşaat mühendisleri, tesisat projelerinin makine mühendisleri, elektrik projelerinin ve asansör vb. projelerin elektrik mühendisleri ile yapının özelliğine göre elektrik ve makine mühendislerince birlikte hazırlanması, projenin zemine aplikasyon aşamasında harita mühendisinin de bu konu ile ilgili sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir. Fen adamlarının fenni mesuliyet üstlenmelerine dair kurallar “İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları dışında kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile belirlenmiştir. Buna göre, mimar ve mühendis bulunmayan hallerde fen adamları yönetmelikte belirlenen yetki sınırları çerçevesinde fenni mesuliyet üstlenebilmektedir.

  6. Proje müelliflerinin Yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerine uymak koşulu ile, yapının inşası sırasında kendi uzmanlık konuları ile ilgili fenni mesuliyetini de üstlenmeleri mümkündür. Ancak, yapının müteahhidinin aynı yapıda fenni mesuliyet ve/veya sürveyanlık üstlenmesi mümkün değildir.

  7. Yönetmelikte aynı anda üstlenilecek fenni mesuliyet sayısı sınırlandırılmış ve fenni mesuliyet üstlenilecek yapı sayısının aynı anda 10 adetten fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış fenni mesuliyet yükümlülüğü hangi sayıda olursa olsun devam edebilecektir. Ancak, 2.9.1999 tarihinden sonra 10”dan fazla yapı ile ilgili fenni mesuliyet devam ediyor ise, fenni mesuliyet sayısı 10”un altına düşene kadar ilave fenni mesuliyet alınması mümkün olmayacaktır. Bu sayının 10”dan az olması durumunda 10 sayısını tamamlayacak miktarda fenni mesuliyet alınabilecektir. Bu sayının kontrolü, fenni mesuliyet üstlenmek istenen yapıların her birisi için alınacak büro tescil belgesi ile ilgili meslek odası tarafından yapılacaktır.

  8. İmar mevzuatına göre inşaat ruhsatı tapu esas alınarak her bir parsel için düzenlendiğinden, bir parselde birden fazla sayıda yapı bulunması halinde parsel üzerindeki yapılar tek yapı olarak değerlendirilecektir.

  9. Gerek idarelerden gerekse şahıslardan intikal eden sorunların başında fenni mesuliyet üstlenecek meslek mensubu sayısının yetersizliği gelmektedir. Kanunun 29. Maddesinde belirlenen yapıma ilişkin süreler maksimum süreler olduğundan, bu sorunun çözümlenebilmesi için, yapı sahibi ile fenni mesul arasında yapılacak noter tasdikli sözleşme ile yapının türü ve büyüklüğüne göre, olabilecek en kısa sürede tamamlanacağı taahhüt altına alınabilir. Bu belgenin bir örneği de ilgili idareye verilir.

  10. Yönetmelikle, yapının belli aşamalarında fenni mesullerin bizzat inşaat mahallinde bulunması zorunlu kılınmıştır. İşin konusuna göre ilgili fenni mesuller, yapının inşasının belli aşamalarında yerinde bulunarak tespitlerini yapı denetim defterine işlemekle yükümlüdürler. Yapı denetim defteri TMMOB tarafından hazırlanacak ve fenni mesuller söz konusu defteri ilgili meslek odalarından büro tescil belgeleri ile birlikte parselde bulunan her yapı için bir adet olacak şekilde temin edeceklerdir. Bu defter sürekli şantiyede bulunacak ruhsatı düzenleyen idare tarafından belli aralıklarla denetlenecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*