Bülent Mısırlıoğlu’dan 1/5000’lik Planlar İçin ADA Halkına “UYARI”ve “SORULAR”

İle paylaş:


PLANLAMA SÜRECİ ve İTİRAZLAR

Hepimizin malumu olduğu gibi Adalarımızın geleceğini şekillendirecek 1/5000 ‘lik  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları askı süresinin sona ermesine  sadece 41 saat kaldı. 21 Kasım 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimde süre sona erecek…

Planların başına konulmuş olan “KORUMA AMAÇLI” ibaresi  sadece yasal zorunluluktan dolayı konulmuş…

Tamamı Sit Alanı ilan edilmiş alanlarda, neler değişti de  1.Derece Doğal Sit alanları 2 ve çoğunlukla 3.Derece Sit alanlarına dönüştürüldü..????  sadece bu durum ile , sizce de KORUMA AMAÇLI ifadesinin bir anlamı kaldı mı.?

Askıya çıkarılmış planlara dar bir inceleme süresinde Adalarda ki sivil toplum örgütleri ve Sivil Otoritenin temsil edildiği ADALAR KENT KONSEYİ ile gayet tabii ki vatandaşların bireysel eleştiri ve itirazları yapıldı..

Yapılan itiraz ve eleştirilere baktığımızda hemen hemen hepsinin aslında önemli tespitler olduğu ve üzerinde dikkatlice durulması gerektiği ortadadır.

1/5000’lik planların hazırlanması Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerin sorumluluğundadır. Ancak planlar üzerinde yetki paylaşımı suretiyle Anıtlar Kurulunun inceleme ve karar verme yetkisi de vardır. Bu yetki öylesinedir ki Kurul kararları İdareyi bağlayıcı niteliktedir. ( Tabii Kurul kararlarının doğru verildiği sürece bağlayıcılıkta bir sorun bulunmamaktadır.) Ya yanlış kararlar verilirse o zaman idarelerin ve vatandaşların başvuracakları yargı mercii gündeme gelmelidir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2007 yılında planların yapım çalışmaları başlatılmış, yapılan çalışmalar sonucu yasa gereği halkın, sivil toplumun vb. etkilenen her grubun katılımı ile iki adet toplantı önceki yıllarda yapılmıştır. Bu toplantılarla ortak görüş sağlanarak hazırlanan plan Koruma kurulunun inceleme ve onayına sunulacak hale getirilmiştir.

DEĞİŞİKLİKLER KORUMA KURULU’NDA  YAPILDI…

BU süreçte hazırlanan planlarda ,  bugün itirazlara konu olan hususların büyük bir çoğunluğunun yer almadığı önemli bir durumdur. Hemen hemen tüm değişikliklerin Koruma Kurulu incelemesinde yapılmış olduğu ortadadır.

Planların Koruma Kuruluna gönderilen ilk haliyle ve koruma kurulunun yapmış olduğu değişikliklerin detayları   Adalar Kent Konseyi tarafından  web sitesinden Adalılara duyurulmuştur.

Asıl ve önemli olan;

Adı  “KORUMA KURULU” olan bir kurulun hepimizin tepkisini çekecek şeklideki plan değişikliklerini ve sit derecelendirmelerini neden yapmış olduğudur.!!!!!!!

Büyükşehir Belediyesinin kendisinin öngörmediği bu değişikliklerin yapılmasına tepkisi ve itirazı olmuş mudur.??????

Adalar Belediyesi kendi ilçesi için hazırlanan Plan sürecinde  konunun neresinde dir.??????

Yoksa Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse de kendinin planı yapılan ADALAR BELEDİYESİ koruma kurulu toplantılarında yok mudurlar.????  Katılmamışlar mıdırlar.????

Bütün bu soruları öğreneceğimiz  en uygun yer , geniş katılımlı toplantı olacaktı… Bu sebeple Adalar Kent Konseyi tarafından Planların askıya çıktığı 21 Ekim 2011 tarihinin hemen akabinde çalışmalara başlanılmış 26 EKİM 2011 tarihinde İBB tarafından olumlu cevap verilmesi ile   , 12 KASIM 2011 Cumartesi günü Büyükada  Anadolu Kulübünde, Planın esas hazırlayıcısı İstanbul Büyükşehir  Planlama müdürlüğünün yetkililerinin de katılacağı toplantı tertip edilmiş, Toplantı ile ilgili duyuru afişleri hazırlanmış, geniş bir katılım sağlanma için çalışmalar

yapılmış, ancak anlaşılmaz(????) bir sebeple,  Kent Konseyi  Yürütme Kurulumuza  4  KASIM 2011 tarihinde Büyükşehir Planlama Müdürlüğü tarafından Adalar Kent Konseyinin Toplantısına gelemeyecekleri, 15 Kasım 2011 tarihinde Adalar Belediyesinin düzenleyeceği toplantıya katılımın olması bildirilmiştir.

Adalar Belediye Meclis Salonunda (ki böylesine önem arz eden toplantı için çok yetersiz alan) yapılan toplantı hepimizce malumdur. Maalesef Toplantıya Büyükşehir Planlama Müdürlüğü yetkilileri katılmamışlardır. Toplantı adeta  BİLGİLENDİRMEtoplantısı halinde geçiştirilmiştir.

Adalar Belediye Meclisinde planların askıya çıkarılmasını takiben Belediye yönetimince halkın bilgilenmesi için bir büro kurulması, planların ilan edilmesi ve planlar hakkında bilgi verilmesi uygulamasının yapılması hususunda oy birliği ile karar alınmasına karşılık, 15 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen toplantıya, Planlama sürecinde devamlı toplantılara katıldıkları bildirilen (aynı zamanda Adalar Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri de olan) Adalar Belediyesinin Büyükşehir Meclis üyeleri de katılmamışlardır.

ADALAR BELEDİYESİ’ DE  PLANLARA  İTİRAZ ETMİŞ..!!  (18.11.2011-Adalar Postası)

İşin en trajik – komik yanı da bu zaten…  Esasında bir Belediyenin  Şehre- Emin sıfatıyla planlara itiraz etmesine, Bölgesinin korunması söz konusu olduğunda hele de Planların Koruma Amaçlı olduğu durumda mücadelesine söz söylemek mümkün değildir. Alkışlanacak bir davranıştır.. Bizlerde Belediyenin yapmış olduğu itirazların red edilmesi halinde konuyu yargıya taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz ve hep birlikte alkışlayacağız.!!!

Peki şimdi sormazlar mı? Hadi halkın bu süreç içinde kendiliğinden bilgisinin olması beklenemez diyelim.!

Adalar Belediyesinin demi  daha önceden  bilgisi yoktu.?  Efendim Büyükşehir bize bu konuda pek bilgi vermedi.!!  Kurul da bizim haberimiz olmadan değişiklikleri yaptı..!! gibi bahaneler ileri sürülürse yine sormazlar mı? bütün bu sıkıntılarınızı neden geleceklerinin planlanması  yapılan Adalar kamuoyu ile paylaşmadınız  da şimdi itiraz ediyorsunuz.?  Üstelik 18.11.2011 tarihli Adalar Postasında gördüğüm Belediye Başkanlığının itiraz yazısında Belediye Başkanının değil de yardımcısının imzası var.?  Bu konu  bu kadar önemsiz mi (konunun önemsizliği ifadesi Başkan Vekilinin şahsına ve yetkisine yönelik olmayıp, özellikle başkan tarafından imzalanmasının önemli olduğunadır)  ? yoksa Belediye Başkanımız bu tarihte yine izinli mi.?

Her neyse biz yine Adalar Belediyesinin itirazlarına gelelim;

–         Belediye yönetimi  göreve geldiğinden bu yana  ilçe genelinde özellikle Hazineye ve diğer kamu kurumlarına tahsisli parsellerin Belediyeye tahsis edilmesi için devamlı surette talepleri Belediye Meclisi gündemine taşımış ve karaların tamamına yakını da mecliste oy birliği ile alınmıştır. Ancak günümüze kadar bu konuda tahsislerin alınması mümkün olmamıştır. Çünkü Bu konuda ilki 2009 yılında olmak üzere Meclis ortamında pek çok dile getirdiğim, tahsis taleplerinin İmar Müdürlüğü tarafından yeterli çalışma yapmaksızın sadece bir yazı ve meclis kararına dayandırılmasının yanlış olduğu, özellikle bu alanların kamusal hizmetle doğru orantılı olarak plan süreci içinde lejant landırılması çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu daha sonra planlar üzerine işlenmiş bulunan bu alanların detaylı projelendirilmek suretiyle tahsisinin istenmesinin uygun ve kolay  olacağı düşüncesine uygun hareket edilmediğinin göstergesi olarak itirazların büyük bir bölümü önceden çalışılmamış konuların parsel bazında talebi yapılmaya çalışılmıştır. Üstelik  Ekim ayı toplantılarında daha önce istenmiş yerlerin eskiden konut alanında kaldığı için tahsisini alamamıştık. Şimdi yeniden istiyoruz dedikleri alanların halende yine konut alanında olduğunu yine detaylı çalışma yapılmadığını söylememiz üzerine; İmar Planlama Müdürlüğü yetkilisince konu,  “ 1/5000 lik planda fazla detaya yer verilmez biz bu yerleri 1/1000’lik planlarda fonksiyon değişikliği yapabiliriz.” Şeklinde geçiştirilmiş idi. Ama şimdi aynı yerler de fonksiyon tanımlamalarının yapılması talep ediliyor.

Belediye tarafından yapılan itirazın ikinci bölümünde ise Toplantıya katılanların talepleri olarak bir dizi talepler sıralanmıştır. Hemen hepsinin önemli tespitler olduğu gerçeğinde bu hususların neden, Belediyemiz tarafından daha önceden tespit edilip bilgilendirme toplantısında Adalar Kamuoyuna

–         anlatılma gereği duyulmadığı dikkat çekici bir husustur. Adeta Adalar Kamuoyu nezdinde sizler sahipsiz değilsiniz, sizlerin itiraz konularınız Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmıştır şeklinde bir algı yaratmağa yöneliktir. Belediyemizin bu konudaki samimiyetini yukarıda belirttiğim üzere önümüzdeki zaman içinde alacağı tavır ve konuyu yargıya taşıyıp taşımayacağını birlikte göreceğiz.

–         Belediyenin yapmış olduğu itirazlar içinde özellikle SİT ALAN derecelerinin değiştirilmesine yönelik hususların yer almaması düşündürücüdür.

–         Toplantıda sayın belediye başkanı tarafından Planlarda Adalarda Faytonların koruma altına alınmış olduğunun, ancak birileri tarafından alternatif çözümler üzerinde durulduğunun duyumları olduğunu, fakat bunun mümkün olmadığının söylenmesi üzerine, söz alarak tarafımdan eski plan notlarında yer alan “Adalarda Ulaşım aracı fayton ’dur”  ifadesinin yeni planlar içinde yer almadığı, bu korumanın nasıl sağlanacağının cevaplandırılması söylenmiştir.

–         Aynı şekilde Deprem bölgesi içinde olan Adalarımızda inşaatlarda Hazır Beton kullanılmasının zorunlu olduğunun neden planlar içinde yer almadığı yine tarafımdan söylenmiştir. Ancak yapılan teklifte plan notlarına bu şartın konulması ve Belediyesi tarafından karşılanacaktır ibaresinin eklenmesi  istenmiştir. Bu konuda bile Belediyenin serbest piyasa şartlarını hiçe sayarak belediyesince uygulama esasları tespit edilmesi yerine tekel yaratmağa yönelik olması diğer maddelerdeki konut alanlarında birden fazla bina yapılması kriterinin 2500 m2’den 2000 m2’ye inmesi talebinin eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine uyduğu beyanı ile çelişki yaratmaktadır.

–         İBB’ nin plan notlarındaki “Bina taban alanı 200 m2’den fazla olamaz.” İbaresinin yine kurul aşamasında “KONUT alanlarında bina taban alanının 200 m2’den fazla olamaz.” Şeklinde değiştirilmesinin plan bütünlüğünü bozan bir etkisinin olduğu, konut +ticaret alanlarında yapılacak binaların taban alan sınırlamasının belirsiz olduğu bu alanlarda nasıl davranılacağı ve konunun açıklanması sorum; “bu konuda bir uyumsuzluk söz konusu değil, Konut+ticaret alanlarında yükseklik belirlenmiştir.” Şeklinde geçiştirilmiş ancak yine de itiraz içinde yer almış olması sorunun netleşmesi açısından olumlu olmuştur.

–         Diğer hususlara aynı zamanda sivil toplum örgütleri, Adalar Kent Konseyi tarafından yapılan itirazlarda da ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.

Sonuç olarak 1/5000’lik ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına kısa bir zaman içerisinde de olsa bile Adalar Kamuoyu tarafından önemli noktalarda tespitler yapılmış ve yasal İtiraz süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’ne  gerek Adalar Belediyesi gerekse de Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından itiraz ve öneriler yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu yapılan itiraz ve önerilerin kabul görmesi halinde planlara ve plan notlarına işlenmesi için konu tekrar Koruma Kuruluna ( 23.08.2011/ 648 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurullar Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdelerinde yeniden oluşturulacak ?) gönderilecektir. Yasal sürecinde Kurul tarafından değerlendirilmeyen itirazlar sonucu yargı yoluna gidilebilinecek.

Bundan sonra esas olan görüş, siyasi ayırımcılığa ve çekişmeye meydan vermeksizin samimi olarak hep birlikte Adalarımız için doğru bir korumanın yapılmasına çalışılmalıdır. Bu korumanın liderliğini de Adalar Belediyesinin yapması gerektiği konusunda hiç şüphe bulunmamaktadır. Adalar kamuoyu  olarak beklentimiz de  bu yöndedir.

BAĞIMSIZ MECLİS ÜYESİ BÜLENT MISIRLI’NIN ADALI HEMŞERİLERİ ADINA SORDUĞU SORULAR..

—————————————————————————————————————————————————–

Soru 1:

İBB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, KTVKB kurulu incelemesinde;  Genel Hükümler başlığı altındaki (mad. A.20) , kurulda yapılan değişiklikle mad. A.18 olmuştur.

“ Bina Tabanı İnşaat alanı 200 m2’yi geçemez.”  Plan notu,

“Konut alanlarında Bina tabanı inşaat alanı 200 m2’yi geçemez”       Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu durumda Konut + Ticaret Alanlarında yapı taban alanı en fazla kaç m2 olacaktır?

Konut + Ticaret alanında sadece konut fonksiyonu kullanıldığında taban alanı 200 m2’ şartına uyum

Zorunluluğu gelecek midir.?

Bu belirsizlik sonucu, Plan notlarının bazı yapılar için uygulanıp, bazıları için uygulanmaması plan bütünlüğünü ve dengesini bozmuş olmuyor mu?

 

 

Soru 2:

 

Adalarda Konut + Ticaret alanları oluşturulmuş. Özellikle Büyükada’nın  ön görünümünde “Öneri Turizm Tesis Alanı” Konut + Ticaret alanına alınmış. Nedeninin açıklanması ?

Bu alanlarda yapı yüksekliği  9,50 mt. Olarak belirlenmiş.  Bu durumun da  yoğunluk artışı getireceği ortadadır. Çünkü parsel  büyüklüğü  sabit kalıp üzerindeki inşaat alanı değiştirilmiştir. Ayrıca  bu alanlar içinde ilave sosyal ve teknik alt yapı alanlarının karşılanması da mümkün gözükmemektedir.   Bu alanlarda yoğunluk artışı mevcut ulaşıma, mevcut kanalizasyon sistemine, içme suyu şebekesine elektrik vb. diğer her türlü teknik alt yapı  ile sisteme daha fazla yük getirecektir.  İleride sistemde meydana gelebilecek arıza ve kısıtlılıklarda sorumluluğu sistemi kuranlara mı? yoksa planları yapanlara mı? yükleyeceğiz.

Yine başka bir açıdan Konut + Ticaret alanlarında emsal artışının getireceği  değer artış kazancı  özellikle bu alanlara bitişik sadece konut alanında kalan parsellere olumsuz olarak yansıyacak böylece kamu hizmetlerinden yararlanmadaki rasyonellik ortadan kalkmış olmayacak mıdır.?

 

Konut + Ticaret alanları ile ilgili olarak büyük  parsellerde birden fazla yapı yapma şartı 3000 m2 olarak tespitli  Büyükşehir Belediyesince hazırlanan plan notu, 2500 m2 olarak değiştirilmesinin  gerekçesinin açıklanması ile örneğin 2750 m2 olan parselde ikinci yapı yapılabilir  mi? yoksa ikinci yapı için parselin en az  5000 m2 olması mı? gerekir. Açıklanması?

 

 

Soru 3:

 

Adaların   1984 yılında  bütünü SİT alanı olarak ilan edilmiştir. Sit alanları koşulları yitirilmeden niteliğinin değiştirilemeyeceği genel kuralı çerçevesinde ;

Büyükşehir Belediyesince hazırlanan planda öngörülmemesine karşılık  Koruma Kurulu tarafından, Yoğunlukla Büyükada da olmak üzere  Adalarda  I. Derecede doğal sit alanlarının, II. Derece ve çoğunlukla  III.Derece doğal sit alanına dönüştürülmesinin gerekçeleri  nelerdir.?

 

 

 

Büyükşehir Belediyesi olarak  sorularımın değerlendirilmesini rica ederim. 15.11.2011

 

Bülent MISIRLIOĞLU

Belediye Meclis Üyesi

Haber

Şükrü Abanoz

 

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*