Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

İle paylaş:


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

Resmi Gazete de yayımlanan kararname şöyle;

Kuruluş

MADDE 1(1) Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkentte Yüksek Askeri Şûra kurulmuştur.

Başkan ve üyeler

MADDE 2 – (1) Yüksek Askeri Şûramn üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlandır.

(2) Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılır ve başkanlık eder. Cumhurbaşkanı katılmadığında, görevlendireceği yardımcısı başkanlık eder.

Görevler

MADDE 3 – (1) Yüksek Askeri ŞtIranın görevleri şunlardır:

  1. Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlannda görüş bildirmek,
  2. Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek,
  3. Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklanm inceleyip görüş bildinnek,

ç) Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

  1. Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

Toplantı zaman ve yeri

MADDE 4 – (1) Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şürayı toplayabilir.

Toplantı çokluğu ve oylama

MADDE 5 – (1) Yüksek Askeri Şüra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya kaulamayacaklaruu (Toplantı gününden önce) ?lira selcretaryasma bildirirler.

  • Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alnmadıkça açık olarak yapılır.
  • Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.
  • Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanmın onayı ile tekemmül eder.

Sekretarya

MADDE 6 – (1)Yüksek Askeri Şûranın sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanuıca belirlenecek merci yürütür.

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması

MADDE 7 – (1) Yüksek Askeri Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara Icatılamazlar.

Kararlann gizIiligi

MADDE 8 – (1) Yüksek Askeri Sfira toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Silranın karariyle müsaade edilen konular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yarnlamr. (2) Yüksek Askeri Şürada görüşülen mevzuat taslaldan ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kalchnlacağı yönetmelikte gösterilir.

Yönetim

MADDE 9 – (1) Yüksek Askeri Sür= yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Cumhurbaşkanlığı tarafindan çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

İle bağlantı:E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*